گروه ایمونولوژی- دکتری حرفه ای
طرح درس دوره (Course Plan) ایمونولوژی بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
طرح درس دوره (Course Plan) ایمونولوژی بالینی ترم اول 98-99./files/Immunology/files/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%BE%D9%84%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_98%281%29.pdf

 
نشانی مطلب در وبگاه گروه ایمونولوژی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=145.13345.42193.fa
برگشت به اصل مطلب