گروه علوم تشریح- فرم ها
فرمها : فرمها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

•  فرم شماره 1

•  فرم شماره 2

• فرم شماره 3

• فرم شماره 4

• فرم فعالیتهای سالیانه اعضای محترم هیئت علمی برای دریافت ارتقای پایه سالیانه

• آیین نامه اجرایی فرم فعالیتهای سالیانه اعضای محترم هیئت علمی زنجان

 جداول اجرایی آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیئت علمی

نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم تشریح:
http://zums.ac.ir/find.php?item=148.11964.25549.fa
برگشت به اصل مطلب