گروه علوم تشریح- تجهیزات آزمایشگاه ها
آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

لیست تجهیزات آزمایشکاه هیستو تکنیک

AWT IMAGE

                     لیست تجهیزات آزمایشکاه کشت جنین و سلولی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم تشریح:
http://zums.ac.ir/find.php?item=148.12250.25945.fa
برگشت به اصل مطلب