گروه علوم تشریح- برنامه ژورنال کلاب ها و گزارش پبشرفت کار
برنامه گزارش پیشرفت کار و ژورنال کلاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی زنجان

 

نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم تشریح:
http://zums.ac.ir/find.php?item=148.8480.25546.fa
برگشت به اصل مطلب