گروه علوم تشریح- ورودی92
ارشد علوم تشریح

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تشریح ورودی 1392

هاجر رمضانی خواه AWT IMAGE

رزومه علمی

 مارال رضائیAWT IMAGE

رزومه علمی

 احمد فرخیAWT IMAGE

رزومه علمی 

 سید منصور موسویAWT IMAGE

رزومه علمی

 رعنا ملکیان AWT IMAGE

رزومه علمی

 صنم محسن زادهAWT IMAGE

رزومه علمیبرنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 92 ترم 3 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم تشریح:
http://zums.ac.ir/find.php?item=148.8497.14992.fa
برگشت به اصل مطلب