گروه بیهوشی- دستیاران
دستیاران گروه بیهوشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | 
نام خانوادگیرشتهنیمسال ورود
دکتر قطره سامانی - فرنازبیهوشی 901
دکتر قرنفلی-شرمینبیهوشی 901
دکتر ربیعی هاشمی - سمیهبیهوشی 901
دکتر نجیمی - مریمبیهوشی 901
دکتر کریمی - حمیدهبیهوشی 911
دکتر اسماعیلی - علیبیهوشی 911
دکتر شریفی - شهرزادبیهوشی 911
دکتر چوپانکاره - امیدبیهوشی 921
دکترانجم شعاع - آفاق بیهوشی 921
دکتر شفیق- نویدبیهوشی 921
دکتر عزیزی - رباببیهوشی 921
دکترافکار برجی - محمد حسن بیهوشی 931
دکتردیلمی - محمد بیهوشی 931
دکترروهنده - زهرهبیهوشی 931
دکترعیوضلو - افسون بیهوشی 931
دکترمرتضوی - شبنمبیهوشی 932
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیهوشی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=160.9595.17435.fa
برگشت به اصل مطلب