گروه قلب- کارورزی
برنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برنامه آموزشی آبانماه
نشانی مطلب در وبگاه گروه قلب:
http://zums.ac.ir/find.php?item=161.9067.16425.fa
برگشت به اصل مطلب