بیوتکنولوژی پزشکی- برنامه درسی
کورس پلن دروس نیمسال اول تحصیلی 96-95

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کورس پلن کارشناسی ارشد بیو تکنولوژی ورودی 94

نشانی مطلب در وبگاه بیوتکنولوژی پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=166.9622.24672.fa
برگشت به اصل مطلب