دفتر استعدادهای درخشان- فرایندها
تایید درخواست دانشجویان 1% برتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/19 | 
http://zums.ac.ir/download.php?grand=15612&dfile=files/talent/pages/taiid_darkhast_1__bartar.docx
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=169.15007.33556.fa
برگشت به اصل مطلب