بیمارستان رازی ماهنشان- درمانگاه های تخصصی
برنامه درمانگاه های تخصصی در بهمن ماه 95

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام پزشک  تخصص  زمان حضور  در طول ماه      توضیحات
دکتر سید عبدالرحیم قمری جراح عمومی

8-30

هرروز از ساعت 10 تا 13  صبح

  به جز  جمعه و ایام تعطیل
 

دکتر  اکرم عربی داخلی

----

هرروز از ساعت 10 تا 13  صبح

  به جز  جمعه و ایام تعطیل

دکتر حبیب طاهرخانی

رزدینت داخلی

9-30

هرروز از ساعت 10 تا 13  صبح

  به جز  جمعه و ایام تعطیل

دکتر  اعظم قرباغی زنان 8-30

هرروز از ساعت 10 تا 13  صبح

  به جز  جمعه و ایام تعطیل

دکتر پدارم قهرمانی اطفال

1-14

18-30

هرروز از ساعت 10 تا 13  صبح

  به جز پنچ شنبه و  جمعه و ایام تعطیل

دکتر ندا سراج بیهوشی 8-30

هرروز از ساعت 10 تا 13  صبح

  به جز  جمعه و ایام تعطیل

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان رازی ماهنشان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=17.10922.22418.fa
برگشت به اصل مطلب