بیمارستان رازی ماهنشان- واحد امور مالی
واحد امور مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی :  مجید خلجی راد 

عنوان پست :  مسئول امور مالی

پست الکترونیک  :

تلفن تماس : 02436223292- داخلی 200

نام و نام خانوادگی :  امین اله اسکندری 

عنوان پست :  مسئول تدارکات

پست الکترونیک  :

تلفن تماس : 02436223292- داخلی 206

نام و نام خانوادگی :  اصغر سلیمانی

عنوان پست :  مسئول اموال

پست الکترونیک  :

تلفن تماس : 02436223292- داخلی 206

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان رازی ماهنشان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=17.5510.6905.fa
برگشت به اصل مطلب