گروه بیوشیمی و تغذیه- اساتید گروه
اعضا هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

  دکتر مجتبی فتحی - دانشیار  بیوشیمی بالینی ( مدیر گروه )

رزومه علمی

تلفن ۰۲۴۳۳۱۴۰۲۸۹

داخلی ۲۸۹

 

AWT IMAGE

  دکتر علی اوسط ملتی- استاد بیوشیمی بالینی

رزومه علمی

http://mellatizums.ac.ir

تلفن ۰۲۴۳۳۱۴۰۲۹۳

داخلی ۲۹۳

 


  

دکتر مینا همتی-دانشیار بیوشیمی بالینی
رزومه علمی

تلفن ۰۲۴۳۳۱۴۰۳۰۱

داخلی ۳۰۱

 
  دکتر بهروز مطلق- استادیار بیوشیمی بالینی ( معاون آموزشی گروه ) 

رزومه علمی

http://b.motlaghzums.ac.ir


تلفن ۰۲۴۳۳۱۴۰۲۸۸
 

داخلی ۲۸۸
  دکتر دریا قدیمی-استادیار بیوشیمی بالینی
رزومه علمی
http://d.ghadimizums.ac..ir
تلفن ۰۲۴۳۳۱۴۰۳۱۰
 داخلی۳۱۰

 

 


 دکتر هادی خدابنده لو - استادیار بیوشیمی بالینی
رزومه علمی

http://h.khodabandehloozums.ac.ir

تلفن ۰۲۴۳۳۱۴۰۲۹۱

داخلی ۲۹۱


نشانی مطلب در وبگاه گروه بیوشیمی و تغذیه:
http://zums.ac.ir/find.php?item=170.11318.23982.fa
برگشت به اصل مطلب