دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان زنجان- اخبارکارگروه
اخبار اولین نشست کارگروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اولین نشست کارگروه تخصصی سلامت ، ایمنی و امنیت غذایی استان زنجان در سال 96 ، روز چهارشنبه مورخ 96/01/30در استانداری زنجان برگزار گردید.

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=172.10648.21453.fa
برگشت به اصل مطلب