دبیر خانه منطقه شش آمایشی کشوری- صورتجلسات دبیرخانه
صورتجلسه اولین نشست دانشگاههای مستقر در منطقه شش آمایشی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت دریافت صورتجلسه اولین نشست دانشگاههای مستقر در منطقه شش آمایشی کشور مورخ 1394/08/28 کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دبیر خانه منطقه شش آمایشی کشوری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=179.10480.20782.fa
برگشت به اصل مطلب