معاونت آموزشی و پژوهشی- آیین نامه ها و مستندات
آیین نامه ها و مستندات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آیین نامه های ثبت نام پذیرش

آیین نامه های دانشجویان و دانش آموختگان داخل و خارج

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=180.11893.25358.fa
برگشت به اصل مطلب