دفتر توسعه فناوری سلامت- مدیر مرکز
مدیر مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

مدیرتوسعه  فناوری سلامت

دکتر کبری رستمی زاده

پست الکترونیکی:rostamizadehzums.ac.ir

تلفن : 02433156175

نشانی مطلب در وبگاه دفتر توسعه فناوری سلامت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=187.11446.24386.fa
برگشت به اصل مطلب