دفتر توسعه فناوری سلامت- معرفی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  با توجه به اهمیت هماهنگی و ارتباط صنعت با دانشگاه ، دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی-پژوهشی و واحدهای پژوهشی دانشگاه، و لزوم استفاده از نظرات همکاران فعال در حوزه طرح‌های برون دانشگاهی، دفترارتباط دانشگاه باصنعت وجامعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان ازواحدهای فعال معاونت پژوهشی برآن است تابوسیله نهادینه کردن وبرقراری ارتباط دانشگاه باصنایع وموسسات تولیدی ,خدماتی , آموزشی وپژوهشی وبطور کلی هرشخص حقیقی وحقوقی متقاضی دریافت خدمات موجبات ارتباط دوجانبه صنعت ودانشگاه را فراهم نماید.


            AWT IMAGE
کارشناس مسئول دفتر ارتباط با صنعت

منصور مهاجری

پست الکترونیکی:mohajeri@zums.ac.ir

تلفن: 33156328-024

نشانی مطلب در وبگاه دفتر توسعه فناوری سلامت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=187.11463.24433.fa
برگشت به اصل مطلب