واحد علم سنجی دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ماه Jan سال 2019

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/2 | 
  اعلام ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی  Webometrics در ژانویه 2019 در مقایسه جولای  2018  بر اساس 4 شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه، تعداد استنادات ده نفر پُراستناد دانشگاه در Google Scholar Citations Service، تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین 10% مقالات پُراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago و تعداد لینک‌های داده شده به سایت دانشگاه،  می باشد. لینک خبر
نشانی مطلب در وبگاه واحد علم سنجی دانشگاه:
http://zums.ac.ir/find.php?item=189.11780.41120.fa
برگشت به اصل مطلب