واحد علم سنجی دانشگاه- نتایج رتبه بندی دانشگاه ها
نتایج رتبه بندی دانشگاه های کشور بر اساس نظام webometrics

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/2 | 
ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی  Webometrics در ژانویه 2019 در مقایسه جولای  2018  
نشانی مطلب در وبگاه واحد علم سنجی دانشگاه:
http://zums.ac.ir/find.php?item=189.16253.41118.fa
برگشت به اصل مطلب