- درمانگاههای تخصصی وفوق تخصصی
معرفی بخش و برنامه پزشکان درمانگاه دی ماه 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها
لاشماره های تلفن گویا جهت اخذ نوبت تلفنی ::

              33456006- 33456161

*ملاحظات و توضیحات برنامه های درمانگاه ها*

دریافت برنامه کل متخصصین درمانگاه دی ماه 1397

دریافت
برنامه درمانگاه اطفال دی ماه 1397

دریافت برنامه درمانگاه جراحی و قلب دی ماه 1397

دریافت برنامه درمانگاه زنان دی ماه 1397

برنامه هفتگی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی دی ماه 1397

برنامه درمانگاه اطفال دی ماه 1397برنامه درمانگاه جراحی و قلب دی ماه 1397

 
 

برنامه زنان صبح وعصر دی ماه 1397

نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=19.2387.36360.fa
برگشت به اصل مطلب