- آموزش آمادگی قبل از انجام اقدامات پاراکلینیکی
آموزش آمادگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آموزش به بیمار در آنزیوگرافی

 *..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*  

پیلوگرافی ، مامو گرافی ، باریم انما ، MRI 

 *..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*  

 آمادگی برای گرافی باریم انما:

  1- 48 ساعت قبل غذای جامد و نفاخ میل نشود(سوپ صاف شده میل شود.)

  2- دوروز قبل از گرافی ساعت 7 شب دو شیشه روغن کرچک میل شود ساعت 9 شب چهار عدد قرص بیزاکودیل +چهار عدد قرص دایمتیکون به فاصله هر ده دقیقه یک عدد از هر کدام مصرف شود.

  صبح ناشتا به بیمارستان مراجعه نماید.

 

  آمادگی جهت I.V.P + K.U.B +سی تی اسکن های شکم با کنتراست خوراکی و وریدی :

  1- 24 ساعت قبل غذای جامد و نفاخ میل نشود. (سوپ صاف شده میل شود.)

  2-روز قبل از گرافی بعد از شام سبک ،دو عدد روغن کرچک ساعت 8 شب میل شود .

  3-ساعت 9 شب چهار عدد قرص بیزاکودیل +چهار عدد قرص دایمتیکون به فاصله هر ده دقیقه یک عدد از هر کدام مصرف شود .

 

  آمادگی جهت باریم میل+ UpperGI +ترانزیت روده های باریک

  1-شب شام سبک میل شود و صبح ناشتا به بیمارستان مراجعه شود.

 

  سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست خوراکی:

  دو عدد آمپول گلومین  20 cc را در شش لیوان آب حل نموده و بیمار از ساعت 5 صبح هر یک ساعت از محلول آماده شده را میل نموده و لیوان ششم (آخر)را همراه خود به مرکز سی تی اسکن می آورد.

 

 

  سی تی اسکن با کنتراست خوراکی:

  یک عدد آمپول گلومین را در cc 20 آب حل نموده و بیمار 50 دقیقه قبال از حضور در بخش سی تی اسکن هر ده دقیقه یک لیوان از محلول آماده شده را میل نموده و لیوان آخر را همراه خود به مرکز سی تی اسکن می آورد و تحویل پرسنل سی تی اسکن می دهد.

*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*  

بازگشت

نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=19.2403.2137.fa
برگشت به اصل مطلب