- معرفی توانمندیهای فوق تخصصی جراحی قلب
مطلب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

معرفی توانمندیهای فوق تخصصی مجموعه جراحی قلب در مرکز


مرکز فوق تخصصی جراحی قلب

..

 کلیک کنید

نام بخش :

ICU جراحی قلب

شماره تماس :

مسیر دستیابی :

طبقه دوم 

رئیس بخش :        

دکتر محمدرضا جمشیدی  

 متخصص بیهوشی 

                    

سرپرستار بخش :             

خانم مریم عزتی

کارشناس پرستاری

 

BACK Preview                                                 BACK Home

نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=19.4950.5683.fa
برگشت به اصل مطلب