معاونت تحصیلات تکمیلی- شرح وظایف معاون تحصیلات تکمیلی
شرح وظایف معاون تحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/23 | 
"شرح وظایف معاون تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده پزشکی"
 1. برنامه ریزی و اقدام در خصوص توسعه و تقویت گروه های آموزش علوم پایه و جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های جدید در گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده
 2. تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسئولین ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها
 3. پیگیری و نظارت مصوبات شورای آموزشی دانشکده در حوزه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
 4. تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده
 5. شرکت در جلسات و کمیته های مختلف آموزشی در سطح دانشکده و دانشگاه
 6. صدور ابلاغ معاونین آموزشی تحصیلات تکمیلی گروههای آموزشی
 7. ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان، اساتید و کارشناسان آموزشی
 8. ارزیابی فعالیتهای آموزشی حوزه تحصیلات تکمیلی علوم پایه و گزارش سالیانه آن به رئیس دانشکده
 9. برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی با مدیران گروههای آموزشی و اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل آموزش تحصیلات تکمیلی علوم پایه
 10. برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی جهت بررسی پروپوزال پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
 11. نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های آموزشی مربوط به دوره های تحصیلات تکمیلی
 12. نظارت برعملکرد حوزه تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده
 13. هماهنگی برگزاری آزمون های جامع مقطع Ph.D  و مصاحبه
 14. همکاری در ارزیابی و بازنگری محتوای برنامه های آموزشی به منظور به روز رسانی، بهره مندی ازحداکثرتوانمندی اعضای هیات علمی دانشکده
 15. بررسی پرونده ارتقاء اعضای هیئت علمی گروههای علوم پایه
 16. نظارت بر امور مربوط به فارغ التحصیلی و تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 17. هماهنگی و نظارت بر تشکیل و برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان و صدور ابلاغ اعضای هیئت داوران
 18. نظارت و پیگیری جهت  پرداخت کمک هزینه کارکرد دانشجویان دکتری تخصصی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحصیلات تکمیلی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=197.17417.39651.fa
برگشت به اصل مطلب