حوزه ریاست- بانک اطلاعاتی ایثارگران
لیست نمایندگان امور ایثارگر واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 لیست نمایندگان امور ایثارگر واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  نام واحد

  شماره تماس

  1


  مرکز بهداشت استان

  33424771

  2

  آقای خالقی

  مرکز بهداشت شهرستان

  33362060

  3

  علی رضا حمدی

  شبکه بهداشت بهداشت شهرستان ماهنشان

  24-3332253

  4

  صغری رمضانی

  شبکه بهداشت بهداشت شهرستان خدابنده

  42566-242

  5

  رحیم میرزایی

  شبکه بهداشت بهداشت شهرستان ابهر

  5287165-242

  6

  حجت اله عزیزی

  بیمارستان امدادی ابهر

  5277743-242

  7

  اصلان افشاری راد

  شبکه بهداشت بهداشت شهرستان خرمدره

  5524005-242

  8


  شبکه بهداشت بهداشت شهرستان طارم

  2822791-242

  9

  فرض اله تقی لو

  شبکه بهداشت بهداشت شهرستان ایجرود

 

  10

  کاظم عباسی

  معاونت دانشجویی و فرهنگی

  33331883

  11

  سید محمود مستعان

  معاونت آموزشی

  9121415468

  12

  علی محرمی

  معاونت غذا و دارو

  33473638

  13

  معصوم حسینی

  معاونت پژوهشی

  33156393

  14


  بیمارستان ولیعصر

  33770801

  15

  آقای بیگدلی

  بیمارستان آیت اله موسوی

  33130000

  16

  رسول مراد خانی

  بیمارستان شهید بهشتی

  33544002

  17

کریم باقری

  دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

  33770909،33773128

  18

  آقای محمدی

  دانشکده پرستاری

  33773153

  19

سید فرید مرتضوی

  دانشکده پزشکی

  33440301

  20


  ستاد دانشگاه

  33156306

 


نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://zums.ac.ir/find.php?item=2.2311.2065.fa
برگشت به اصل مطلب