حوزه ریاست- بخش نامه ها و مقررات
آئین نامه استخدامی و یژه فرزندان شاهد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آیین ‌نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد (مجموعه مصوبات دولت )

  

  متن قانون :

  

  

 

  استخدامی ویژه فرزندان شاهد ( از مصوبات دولت )

  شماره: 33956/ت25654هـ
تاریخ: 16/7/1381
هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 14001/105 مورخ 10/9/80 سازمان مدیریت وکشور و به‌ استناد ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد ـ مصوب 1380 ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیرتصویب نمود :

  ماده 1 ( از مصوبات دولت )

  در این آیین‌نامه عبارت‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ فرزندان شاهد: فرزندانی هستند که به تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی پدر یا مادر آنها شهید محسوب می‌شوند. ب ـ قانون‌: قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد ـ مصوب 1380 ج ـ دستگاهها ـ دستگاههای موضوع ماده یک قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد د ـ بنیاد ـ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

  ماده 2 ( از مصوبات دولت )

  کلیه دستگاهها مکلفند همه ساله در استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خود اعم از رسمی‌، پیمانی‌، ثابت قراردادی وعناوین مشابه حداقل هفتاد و پنج درصد 75% از سهمیه ایثارگران یا پانزده درصد از ظرفیت و مجوزهای استخدامی کل کشوررا به استخدام فرزندان بیکار شاهد واجد شرایط تحصیلی و سنی اختصاص دهند. تبصره ـ دوره‌های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی می‌شوند مشمول سهمیه موضوع قانون هستند .

  ماده 3 ( از مصوبات دولت )

  دستگاه متقاضی استخدام موظف است در هر مورد پس از کسب مجوز استخدام از مراجع ذی‌صلاح مشخصات‌کامل نیروی انسانی مورد نیاز خود اعم از سن‌، جنس‌، تحصیلات‌، مهارت‌، محل جغرافیایی خدمت و دیگر ویژگی‌های موردنیاز را اعلام نماید. تبصره ـ دستگاه‌ها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سهمیه موضوع قانون پس از طی مراحل گزینش اعمال شود .

  ماده 4 ( از مصوبات دولت )

  امور مربوط به معرفی فرزندان شاهد واجد شرایط تحصیلی و سنی جهت استخدام و اشتغال در دستگاهها بر عهده‌بنیاد است‌ .

  ماده 5 ( از مصوبات دولت )

  فهرست اسامی فرزندان بیکار شاهد موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون توسط بنیاد تهیه و در بانک اطلاعاتی به صورت‌متمرکز جمع آوری می‌شود در صورت لزوم بانک اطلاعاتی فرزندان بیکار شاهد در سطح استان‌ها در راستای اجرای قانون‌به صورت غیرمتمرکز تشکیل می‌شود. تبصره ـ چنانچه مجوز استخدام دستگاهها در محدوده استان صادر شده باشد فرزندان شاهد همان استان در اولویت‌هستند .

  ماده 6 ( از مصوبات دولت )

  فرزندان شاهد با دارا بودن شرایط لازم برای استخدام پس از موفقیت در امتحان استخدامی و طی مراحل گزینش ازسهمیه یاد شده استفاده می‌کنند. تبصره ـ معدل فرزندان شاهد برای ورود به خدمت در وزارت آموزش و پرورش با ضریب 1/1 و سایر دستگاه‌ها با ضریب‌2/1 ملاک عمل قرار می‌گیرد .

  ماده 7 ( از مصوبات دولت )

  به منظور حذف افراد جذب شده و جلوگیری از معرفی مجدد یا اطلاع از عدم جذب آنها دستگاه استخدام کننده‌مکلف است حداکثر تا دو ماه نسبت به اعلام نتایج جذب و استخدام افراد معرفی شده به بنیاد اقدام نماید .

  ماده 8 ( از مصوبات دولت )

  فرزندان شاهد فارغ التحصیل رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی که از گذراندن طرح خدمت در مناطق مورد نظروزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاف شده یا می‌شوند در صورت نیاز وزارت یادشده با اولویت مناطق محروم ونیازمند در حین خدمت به استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه مربوط درمی آیند .

  ماده 9 ( از مصوبات دولت )

  فرزندان شاهدی که در اجرای قانون به خدمت در دستگاه پذیرفته می‌شوند در صورت خروج از خدمت اعم ازاستعفا، اخراج‌، باز خرید خدمت یا انفصال دائم مجدداً مشمول این آیین‌نامه نیستند. تبصره ـ آن دسته از فرزندان شاهد که قبل از اجرای قانون به صورت رسمی‌، ثابت یا عناوین مشابه در خدمت دستگاه‌هابوده و به نحو رابطه استخدامی آن‌ها با دستگاه محل خدمت قطع شده باشد از شمول این ماده مستثنی هستند .

  ماده10 ( از مصوبات دولت )

  فرزندان شاهد از پرداخت 50% حق ثبت نام موضوع بندهای الف و ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 43قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره 24526/ ت 15165 ه‌مورخ 10/4/1374 معاف هستند .

  ماده11 ( از مصوبات دولت )

  به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات استخدامی ناشی از عدم اجرای صحیح قانون کمیسیونی مرکبی ازنمایندگان بنیاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه ذیربط در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل و دراین خصوص اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

  ماده12 ( از مصوبات دولت )

  دستگاه استخدام کننده مکلف است نتیجه استخدام فرزندان شاهد معرفی شده از سوی بنیاد را ضمن ارسال‌نسخه‌ای از حکم استخدامی پذیرفته شدگان جهت نظارت بر حسن اجرای قانون و ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس‌شورای اسلامی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید .

  موارد 1 تا 13 از مجموع 13 مورد .

نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://zums.ac.ir/find.php?item=2.2312.2041.fa
برگشت به اصل مطلب