حوزه ریاست- بخش نامه ها و مقررات
آئین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آئین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

  تصویب نامه شماره 28862/ت 17679هـ مورخ 6/5/1377 هیأت وزیران

 

  ماده 1ـ منظور از واژه ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آئین نامه عبارت است از :

  الف ـ قانون : قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 .

  ب ـ بنیاد : بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی .

  ج ـ دستگاه : کلیه دستگاه احصا شده در ماده 3 قانون .

  د ـ بخش : بخشهای غیر دولتی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون .

  ماده 2ـ به منظور تطبیق ساعت کار جانبازان با وضعیت جسمی و روانی آنها ، کلیه دستگاهها موظفند ضمن اعلام این آئین نامه به جانبازانی که تحت هر عنوان به صورت تمام وقت در دستگاه و بخش مربوط مشغول به کار هستند . در خصوص کسر ساعت کار موظف روزانه آنها ، حسب درخواست جانباز ظرف مدت یک ماه براساس جدول زیر اقدام کنند :

  میزان درصد جانبازی میزان کسر ساعت کار موظف

  30% ـ 25% 45دقیقه

  40% ـ 35% 60دقیقه

  50% ـ 45% 90دقیقه

  60% ـ 55% 120دقیقه

  70% ـ 65% 150دقیقه

  70% به بالاتر 210دقیقه

 

  ماده 3ـ جانبازان مشمول قانونی می توانند با توافق دستگاه ذیربط از کسر ساعت کار موظف خود در ابتدا ، انتها یا بین ساعت کار موظف استفاده کنند . در صورت عدم توافق بنیاد استان نماینده ای را به محل کار جانباز اعزام تا اب توجه به نوع جانبازی ، شرایط محیط کار ، نوع کار ، همچنین در صورت نیاز نظر پزشک معتمد بنیاد و سایر عوامل مؤثر تصمیم گیری و برای اجرا به دستگاه متبوع جانباز ابلاغ کند .

  ماده 4ـ جانبازانی که به هر دلیل نتوانند مطابق مواد 2 و 3 این آئین از کسر ساعت کار موظف بهره مند شوند با موافق دستگاه ذیربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با آنها رفتار می شود :

  الف ـ احتساب اضافه کار ساعتی .

  ب ـ افزودن به مرخصی استحقاقی .

  ج ـ محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی .

  تبصره 1ـ میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی مستخدم جانباز برای اعمال بندهای "الف " و " ب " این ماده به طرق زیر محاسبه می شود :

 

  میزان کسر ساعت به دقیقه * تعداد روزهای کاری در ماه = کسر ساعت کار ماهانه به ساعت

 

  60

 

 

  تبصره 2ـ در اجرای بندهای «ب» و «ج» این ماده هر 8 ساعت یک روز منظور می شود .

  تبصره 3ـ در اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون ، جانبازانی که به هر دلیل نمی توانند از کسر ساعت کار موظف استفاده نمایند می توانند با توجه به وضعیت جسمانی و درصد جانبازی خود از سه ماه تا یکسال کسر سنوات خدمت به تشخیص مرجع صالح اعطای کسر سنوات در هر دستگاه یا بخش ، استفاده کنند .

  ماده 5ـ در اجرای تبصره 2 ماده 9 قانون ، دستگاههای مشمول این آئین نامه موظفند پس از کسب نظر کمیسیون پزشکی نسبت به ایجاد پست ( شغل ) سازمانی همطراز جانباز ، برای اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پیشرفته می شوند ، با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط اقدام کنند .

  تبصره 1ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط موظفند در خصوص ایجاد پست سازمانی با نام همطراز جانباز برای اشتغال آن دسته از جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند اقدام کنند .

  تبصره 2ـ جانبازان موضوع این ماده مشمول ماده 2 این آئین نامه هستند .

  ماده 6ـ افراد موضوع ماده 11 قانون باید درخواست کسر ساعت کار خود را به بنیاد استان ارائه کنند . بنیاد استان براساس دستورالعمل مربوط و با اخذ نظر پزشک معتمد خود مبنی بر نیاز جانباز به مراقبتهای پزشکی و تعیین میزان کسر ساعت و مدت زمان استفاده که به تصویب کمیسیون پزشکی می رسد ، موضوع را برای اجرا به دستگاه ذیربط ابلاغ می کند .

  ماده 7ـ نظارت لازم برای حسن اجرای این آئین نامه حسب مورد براساس مواد 14 و 16 قانون صورت می گیرد .

  ماده 8ـ جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب 1372 ـ و آن دسته از جانبازان بازنشسته ای که مطابق قانون مجدداً اشتغال به کار یافته اند ، مشمول این آئین نامه نیستند .

  ضوابط اجرایی آئین نامه در صفحه 1304 درج شده است .

 

نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://zums.ac.ir/find.php?item=2.2312.2046.fa
برگشت به اصل مطلب