حوزه ریاست- اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
برای بازرسی امانت از امور بسیار لازم است ،آنهایی که در شغل بازرسی هستند باید امین باشند .

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/8 | 
حضرت امام خمینی ( ره ) : برای بازرسی امانت از امور بسیار لازم است ، آنهائی که در شغل بازرسی هستند باید امین باشند.
نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://zums.ac.ir/find.php?item=2.238.36580.fa
برگشت به اصل مطلب