حوزه ریاست- اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
صفحه اول مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
به صفحه اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی زنجان خوش آمدید.
                                                              


 


 

 

نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://zums.ac.ir/find.php?item=2.238.6976.fa
برگشت به اصل مطلب