حوزه ریاست- دبیرخانه هیات امناء
صفحه دبیر خانه هیات امناء

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به صفحه دبیرخانه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی زنجان خوش آمدید.

AWT IMAGE


AWT IMAGE                       AWT IMAGE

AWT IMAGE                       AWT IMAGE

AWT IMAGE                       

AWT IMAGE                AWT IMAGE
     

                   
 
نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://zums.ac.ir/find.php?item=2.6963.9998.fa
برگشت به اصل مطلب