حوزه ریاست- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشانی

1

دکترپرویز قزلباش

رئیس دانشگاه

3-33424771

33420670

024

riasatzums.ac.ir

زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی 4515613191

2

دکتر محمدرضا صائینی

معاون بهداشت ورئیس مرکز بهداشت استان

33422810

334211015

024

zanjanhealthzums.ac.ir

زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی 4515613191

3

دکتر علیرضا آرمانی کیان

معاون درمان

33567407

33567400

024

treatmentzums.ac.ir

زنجان -دروازه ارک - پشت بیمارستان شهید بهشتی -کوچه مهدی اوغلی- معاونت درمان کدپستی 4513615679

4

دکتر مهدی قائمی

معاون آموزشی

33424767

33424769

024

educationzums.ac.ir

زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی 4515613191

5

دکتر حسین عمارلو

معاون فرهنگی واموردانشجویی

33470574

33470573

024

csazums.ac.ir

زنجان-شهرک کارمندان-انتهای بلوار مهدوی-دانشکده پزشکی -سایت پردیس -معاونت فرهنگی و امور دانشجویی کدپستی4513956111

6

دکترمحمد رضا مهراسبی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33156301

33421801

024

logisticzums.ac.ir

زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی 4515613191

7

دکترجواد تاج کی

معاون غذا و دارو

33364980

33364981

024

vcfdzums.ac.ir

زنجان-خیابان امام خمینی(ره) مابین چهارراه پائین و امیرکبیر- معاونت غذا و دارو کدپستی 4517713433

8

دکترعلیرضا شغلی

معاون تحقیقات و فناوری

33420677

33424770

024

researchzums.ac.ir

زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی 4515613191

دکتر مقتدی شعوری

جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی

33156163

33421801

024

socialzums.ac.ir

زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی 4515613191

9

دکتر سعید سرداری

جانشین رئیس دانشگاه در امور اجرایی و مدیر حوزه ریاست

3-33424771

33420670

024

riasatzums.ac.ir

زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی 4515613191

10

اسمعیل رحمانی

مشاوررئیس دانشگاه و مدیرروابط عمومی

3-33424771

33420670

024

webdazums.ac.ir

زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی 4515613191


 

نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://zums.ac.ir/find.php?item=2.7108.10256.fa
برگشت به اصل مطلب