حوزه ریاست- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

تلفن : 9-33420651-024

پست الکترونیک : infozums.ac.ir

کانال اطلاع رسانی دانشگاه در سروش: webda_zums
کانال اطلاع رسانی دانشگاه در گپ : https://gap.im/webda_zums
آدرس پستی
 : زنجان میدان آزادی - ابتدای بلوار جمهوری اسلامی -ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشانی

1

دکترپرویز قزلباش

رئیس  دانشگاه

33424771-3

33420670

024

riasatzums.ac.ir

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه اسیا

2

دکتر محمدرضا صائینی

معاون بهداشتی

33421012

33421015

024

zanjanhealthzums.ac.ir

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

3

دکتر علیرضا زراعتچی

معاون درمان

33567407

33567400

024

treatmentzums.ac.ir

دروازه ارک- جنب بیمارستان دکتر بهشتی

4

دکتر مهدی قائمی

معاون آموزشی

33156370

33424769

024

educationzums.ac.ir

بلوار آزادی-خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

5

دکتر مهران محسنی

معاون دانشجویی و فرهنگی

33470574

33470573

024

csazums.ac.ir

انتهای شهرک کارمندان-پردیس جامع دانشگاه-منتها علیه کوی اساتید

6

دکتر محمدرضا مهراسبی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33156301

33424771

33420664

024

logisticzums.ac.ir

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

7

دکترجواد تاج کی

معاون غذا و دارو

33364980

33364981

024

vcfdzums.ac.ir

خیابان امام پایین تر از چهارراه امیر کبیر

8

دکتر علیرضا شغلی

معاون تحقیقات و فناوری

33420670

33424770

024

researchzums.ac.ir

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

9

اسماعیل رحمانی

مدیر روابط عمومی

33424771-3

33165246-7

33424774

024

przums.ac.ir

webdazums.ac.ir

بلوار آزادی -خیابان جمهوری- روبروی بیمه آسیا

10

دکتر سعید سرداری

مدیر حوزه ریاست

33424771-3

33165246-7

33420670

024

riasatzums.ac.ir

بلوار آزادی- خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

11 دکتر رحیمی مدیر حراست 33420663 33420667 024 herasatzums.ac.ir بلوار آزادی- خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://zums.ac.ir/find.php?item=2.7108.10256.fa
برگشت به اصل مطلب