معاونت درمان- چک لیستهای بازدید از مراکز و موسسات پزشکی و پیراپزشکی
چک لیست بازدید از مطب دندانپزشکان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
چک لیست بازدید از مطب دندانپزشکان
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=20.1891.1303.fa
برگشت به اصل مطلب