معاونت غذا و دارو- کارشناسان اداره
کارشناسان اداره

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام و نام خانوادگی سمت مدرک

معرفی واحد

آقای مهندس مهدی منوری رئیس اداره تجهیزات پزشکی کارشناسی ارشدمهندسی پزشکی ( بیوالکتریک)
آقای مهندس حامد خاتمی مسئول ملزومات مصرفی کارشناسی مهندسی صنایع ( فرآوری مواد غذایی)
خانم مهندس فائزه اسمعیلی کارشناس اداره تجهیزات پزشکی کارشناسی مهندسی پزشکی ( بیوالکتریک)
خانم مهندس راحله محرم زاده کارشناس اداره تجهیزات پزشکی کارشناسی ارشدمهندسی پزشکی ( بیوالکتریک)
خانم شهلا کریمی مسئول دفتر کارشناسی علوم سیاسی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://zums.ac.ir/find.php?item=21.10333.20943.fa
برگشت به اصل مطلب