معاونت غذا و دارو- ADR
تشکیل مدیریت تحقیق و توسعه ( R & D)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

kasper 

  • گروه ثبت عوارض زیانبار دارویی (ADR)

  سر فصل فعالیت ها:

  1. برگزاری کارگاههای آموزشی ADR برای کلیه پرسنل بهداشتی درمانی جهت آشنایی با ADR و کارتهای زرد

  2. جلب همکاری حرف پزشکی در خصوص گزارش دهی خطاهای پزشکی – دارویی

  3. اطلاع رسانی عمومی در خصوص تشویق به گزارش ADR و نیز اطلاع رسانی نتایج حاصله از جمع آوری اطلاعات مربوط به ADR

  4. پیشنهاد طرحهای تحقیقاتی مرتبط با ADR

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://zums.ac.ir/find.php?item=21.1838.1201.fa
برگشت به اصل مطلب