کتابخانه دیجیتال- پرسنل
پرسنل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۷ | 

مسئول کتابخانه مرکزی

فائزه مظفری

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

پست الکترونیک :centrallibzums.ac.ir

تلفن 33014102

   

AWT IMAGE

کارشناس اطلاع رسانی

مریم غفاری
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

پست الکترونیک : mghaffarizums.ac.ir

تلفن: 

024-33156123

AWT IMAGE

کارشناس اطلاع رسانی

مریم زرقانی
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

پست الکترونیک :zarghanimzums.ac.ir

تلفن: 

024-33156138

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه دیجیتال:
http://zums.ac.ir/find.php?item=211.13579.28962.fa
برگشت به اصل مطلب