دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی- اعضا
اعضا کمیته دانش پژوهی آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۹ | 
نام و نام خانوادگی : دکتر نسرین حنیفی(دبیرکمیته)

مرتبه علمی: استادیار -هیات علمی

رشته: دکتری آموزش پرستاری

پست الکترونیک : nasrinhanifizums.ac.ir

  CV

نام و نام خانوادگی : منصوره سپهری نیا

مرتبه علمی:  مربی - هیات علمی 

رشته:  کارشناسی ارشد  مدیریت پرستاری کودکان

پست الکترونیک : m.sepehrineazums.ac.ir

CV

نام و نام خانوادگی : فاطمه غیاثی

مرتبه علمی: مربی

رشته: کارشناسی ارشد پرستاری

پست الکترونیک:-

CV

نام و نام خانوادگی طاهره صداقت پیشه

مرتبه علمی: مربی 

رشته: کارشناس مامایی 
پست الکترونیک:tahereh262002yahoo.com

CV

نشانی مطلب در وبگاه دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=220.17008.38747.fa
برگشت به اصل مطلب