دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی- اعضا
اعضا کمیته دانش پژوهی آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی : منصوره سپهری نیا
رشته: 
 کارشناسی ارشد  مدیریت پرستاری کودکان

مرتبه علمی:  مربی - هیات علمی
تلفن:۳۳۱۴۸۱۱۰

پست الکترونیک : m.sepehrineazums.ac.ir

CV

نام و نام خانوادگی : فاطمه غیاثی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری

مرتبه علمی: مربی
تلفن:۳۳۱۴۸۳۳۸

پست الکترونیک:-

CV

نام و نام خانوادگی : طاهره صداقت پیشه
رشته: کارشناس 
مامایی

مرتبه علمی: مربی
تلفن:۳۳۱۴۸۳۶۳
پست الکترونیک:tahereh۲۶۲۰۰۲yahoo.com

CV

نشانی مطلب در وبگاه دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=220.17008.38747.fa
برگشت به اصل مطلب