دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی- برنامه واحد
کمیته دانش پژوهی آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۹ | 
اهداف و برنامه ها
  1. برگزاری جلسات کمیته دانش پژوهی به طور منظم
  2. همکاری با واحد دانش پزوهی EDC و اجرای دستورالعمل و آیین نامه ها
  3. همکاری در اجرای طرح های دانش پژوهی آموزشی مصوب
  4. اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشکده
نشانی مطلب در وبگاه دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=220.17009.41848.fa
برگشت به اصل مطلب