مدیریت امور دانشجویی- شرح و وظایف رئیس اداره خوابگاه ها
شرح و وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/31 | 
رئیس اداره خوابگاهها :
 1. تامین خوابگاه برای دانشجویان غیربومی متقاضی خوابگاه
 2. رایزنی با خوابگاههای خودگردان سطح شهر جهت پذیرش دانشجویان دانشگاه
 3. پذیرش و اسکان دانشجویان بر اساس دستورالعمل اسکان
 4. پیگیری و انجام تعمیرات و خرید تجهیزات مورد نیاز
 5. بازدیدهای دوره ای از خوابگاهها
 6. رسیدگی به امور تاسیساتی و خدمات نظافت خوابگاهها
 7. تهیه و تنظیم آمار دانشجویان و ارائه به صندوق رفاه
 8. همکاری با مسئولین سایر واحد های دانشگاه جهت اجرای برنامه های فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... در خوابگاهها
 9. برآورد خسارت های وارده به اموال دولتی در خوابگاه توسط دانشجویان
 10. برگزاری هفته خوابگاهها
 11. نظرسنجی از دانشجویان در زمینه خدمات ارائه شده
 12. نظارت بر عملکرد اعضای شورای صنفی-شهرداران خوابگاهها و دانشجویانی که در مدیریت اداره خوابگاه همکاری می نمایند.
 13. اسکان دانشجویان و مهمانان شرکت کننده در همایش ها و کنگره ها و برنامه های استانی و کشوری
 14. ارائه سرویس های ایاب و ذهاب آموزشی-فرهنگی-ورزشی-مذهبی و ... و نظارت بر عملکرد رانندگان
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور دانشجویی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=227.15621.34357.fa
برگشت به اصل مطلب