مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات- مشاوران
مشاوران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/16 | 

  دکتر مجید امین زارع

مشاور معاونت در امور استاندارد سازی و نمایه سازی نشریات علمی دانشگاه

پست الکترونیک:m.aminzarezums.ac.ir - تلفن: 33196393

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات:
http://zums.ac.ir/find.php?item=24.14121.30076.fa
برگشت به اصل مطلب