مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات- دوره فرصت مطالعاتی خارجی
دوره فرصت مطالعاتی خارجی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها1


2


3


4


5


 6

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات:
http://zums.ac.ir/find.php?item=24.1542.869.fa
برگشت به اصل مطلب