مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات- اهداف اصلی
اهداف اصلی بخش توسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/12 | 
مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه با سیاستگزاری، برنامه ریزی و هدایت طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی دانشگاه به دنبال بسترسازی و افزایش پژوهشهای مرتبط با سلامت با رویکرد تحقیقات کاربردی می باشد. این مدیریت دارای شورای پژوهشی است که سیاستگزاری کلی پژوهش را عهده دار است. تشکیل شورای تحقیقات نظام سلامت (HSR) جهت تسهیل پژوهش در نظام های بهداشتی و ترویج پژوهش توسط کارکنان و تشکیل کمیته اخلاق پزشکی جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی و همپنین ساماندهی مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه جامع تحقیقات ، آزمایشگاه حیوانات (Animal Lab) نیز از جمله فعالیت های این مدیریت به شمار می روند.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات:
http://zums.ac.ir/find.php?item=24.17860.40857.fa
برگشت به اصل مطلب