مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات- راهنماها
راهنماها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/7 | 
لطفا برای دانلود و مشاهده بر روی لینک مربوطه کلیک فرمائید:
 1- راهنمای احتراز از مطالعات کارآزمایی بالینی نما
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات:
http://zums.ac.ir/find.php?item=24.18235.42233.fa
برگشت به اصل مطلب