گروه اخلاق علوم پزشکی- معرفی اعضای کمیته اخلاق حرفه ای
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/10 | 
جناب آقای دکتر علیرضا آرمانی کیان عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان(مسول)
سرکار خانم  دکتر محبوبه خورسندی عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک
سرکارخانم  دکترحوروش فرجی دانا عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز
جناب آقای دکتر مهرزاد سرایی عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
جناب آقای  دکتر محسن رضایی عضو محترم هیات علمی دانشگاه علون پزشکی قم
سرکار خانم زهرا مداح  عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ساوه
جناب آقای کاظم غفاری  عضو محترم هیات علمی دانشگاه علون پزشکی خمین
نشانی مطلب در وبگاه گروه اخلاق علوم پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=245.16477.37165.fa
برگشت به اصل مطلب