کتابخانه دانشکده پزشکی- آیین نامه وجین کتب
وجین کتب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/10 | 
سیاست وجین و انتخاب کتابهای فرسوده و صحافی مجموعه همانند سیاست های انتخاب می باشد  که بر اساس نظارت، ارزیابی و بازنگری دوره ای مجموعه کتابخانه انجام می پذیرد.  
1-منابع کهنه که قابل صحافی و بازسازی نیستند؛
2- ویرایش های قبلی کتابی که ویرایش جدید آن با تغییرات اساسی منتشر شده باشد.
3-نسخه های تکراری بعضی از کتابها که مورد استفاده قرار نمی گیرند .
4-پس از خارج کردن این منابع از مجموعه در مراحل بعدی طبق آیین نامه تدوین شده ، منابع وجین خواهد شد .

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=256.17474.39946.fa
برگشت به اصل مطلب