مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان- چک لیست های بازدید از مراکز و موسسات پزشکی و پیراپزشکی
چک لیست کشوری موسسات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۳۰ | 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=259.17304.39254.fa
برگشت به اصل مطلب