مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان- چک لیست های بازدید از مراکز و موسسات پزشکی و پیراپزشکی
چک لیست کشوری درمانگاهها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۳۰ | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=259.17304.39257.fa
برگشت به اصل مطلب