بیمارستان شهدای طارم- مدیریت
مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | 
 
مشخصات کارمند
 
اهـم شــــــــــرح وظـــــایــف
 
 
نام نام خانوادگی :
  علیـرضـا زمـانی  
سمت :
مدیر بیمارستان
کمیته طرح تکریم ارباب رجوع
 
 • کسب خط مشی و برنامه کلی و دستورالعمل های اجرائی از بیمارستان
 • نظارت بر کارکنان و واحدهای تحت سرژرستی ، تنظیم برنامه و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیت آنان .
 • انجام بررسیهای لازم در زمینه عملیات و فعالیتهای امور مالی بیمارستان مربوطه .
 • نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات بمنظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه های تنظیمی
 • تطبیق و هماهنگی امور بیملرستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی .
 • انجام نظارت و رسیدگی های لازم به امور اداری ، مالی ، تغذیه ، تأسیسات ، انبار و سایر واحدهای غیر پزشکی بیمارستان مربوط .
 • انجام سایر امور مربوطه .
 • مطالعه و بررسی در مورد وسائل و لوازم مصرفی ، غذایی و داروئی و تجهیزات مورد نیاز .
 • بیمارستانها و تهیه تنظیم طرحهای مربوط به خرید ، توزیع و نگهداری و کنترل آنها بمنظور استفاده صحیح از وسائل .
 • شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی .
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای طارم:
http://zums.ac.ir/find.php?item=30.14714.32335.fa
برگشت به اصل مطلب