بیمارستان شهدای طارم- CCU
معرفی CCU

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بخش CCU

این بخش در تاریخ             افتتاح شد. با توجه به نوع رژیم غذائی مردم این منطقه  و کمبود امکانات بیماریهای قلبی،افزایش چربی خون،در حال افزایش است بنابراین این بخش با توجه به نیاز منطقه به بهره برداری رسید.این بخش شامل 2 تخت می باشد.وبا توجه به تشخیص پزشک داخلی و دستور ایشان در این بخش بستری می شوند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای طارم:
http://zums.ac.ir/find.php?item=30.2783.2600.fa
برگشت به اصل مطلب