دانشکده پرستاری ابهر- معرفی مدیریت
خوش آمد گویی ریاست دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به نام هستی بخش جانها                     


نام و نام خانوادگی : سیده فریبا شرفی                                                                                              

 مرتبه علمی: عضو هیات علمی- مربی

 رشته:  کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی

سمت : سرپرست دانشکده پرستاری ابهر

 پست الکترونیک: sharafi۸۸۳۵@gmail.com

 رزومه علمی
 

 تلفن:        ۳۵۲۳۰۰۵۷-۰۲۴      
فاکس :    
۳۵۲۷۰۰۲۱-۰۲۴

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.10134.774.fa
برگشت به اصل مطلب