دانشکده پرستاری ابهر- کارشناس پژوهش
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی: بهناز شاهسوندی                                                                                                                                                                                        

سمت: کارشناس پژوهش

شرح وظایف:

 • کارشناسی و بررسی پروپوزال طرح های پژوهشی
 • برنامه ریزی زمانبندی جلسات شورای پژوهشی پژوهشی
 • ارسال دعوتنامه و پروپوزال ها به اعضا شورا قبل از جلسه
 • تکمیل مدارک و شرکت در جلسات شورای پژوهشی
 • نگارش صورتجلسات شورای پژوهشی
 • ارسال صورتجلسه و به اعضا  پس از برگزاری جلسه
 • مکاتبه با مجریان طرح پس از جلسه شورا در مورد روند تصویب طرح و اصلاحات
 • ارسال طرح های مصوب دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
 • پیگیری مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه
 • پاسخگویی و پیگیری کلیه مکاتبات مربوط به شورای پژوهشی دانشکده
 • انجام مراحل اداری اعزام اعضای هیات علمی به همایش، کارگاه، کنگره  و فرصت های مطالعاتی(طبق فرآیند)
 • تهیه پرونده پژوهشی الکترونیکی اعضاء هیات علمی
 • ارسال فعالیتهای پژوهشی اعضاء جهت شرکت در جشنواره ها
 • بروز رسانی اطلاعات پژوهشی و درج در سایت دانشکده
 • کارشناسی و بررسی پروپوزال طرح های پژوهشی  دانشجویی
 • برنامه ریزی زمانبندی جلسات کمیته تحقیقات دانشجویی
 • ارسال دعوتنامه و پروپوزال ها به اعضا کمیته تحقثیقات دانشجویی قبل از جلسه
 • تکمیل مدارک و شرکت در جلسات کمیته تحقیقات داتنشجویی
 • نگارش صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجویی
 • ارسال صورتجلسه و به اعضا کمیته  پس از برگزاری جلسه
 • مکاتبه با مجریان طرح پس از جلسه کمیته در مورد روند تصویب طرح و اصلاحات
 • ارسال طرح های مصوب دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت طرح در جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
 • پیگیری مصوبات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
 • پاسخگویی و پیگیری کلیه مکاتبات مربوط به کمیته تحقیقات دانشجویی
 • پیگیری پروسه دریافت مجوز نشریه پرستاری از معاونت پژوهشی
 • برگزاری جلسات جهت انتخاب هیات تحریریه و عوامل اجرایی نشریه و ...
 • جمع آوری و بررسی آیین نامه ها و مصوبات کمیسیون نشریات پزشکی جهت راه اندازی نشریه دانشکده

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.10822.22346.fa
برگشت به اصل مطلب