دانشکده پرستاری ابهر- اخلاق در پژوهش
آیین نامه اخلاق در پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آیین نامه کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی کشور
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.10824.39289.fa
برگشت به اصل مطلب